×

Okres płatności zobowiązań i kary za opóźnienia

Artykuł wprowadzono: 8 czerwca 2017

(Tekst Sprawdzony w dniu 19 stycznia 2017 przez Dyrekcję Informacji Prawno-Administracyjnych – Ministerstwa Gospodarki)

Terminy płatności zobowiązań między kontrahentami

Terminy płatności zobowiązań między kontrahentami są regulowane (w przypadku braku dyspozycji prawnych): zgodnie z warunkami sprzedaży figurującymi w umowie lub uzgodnionymi między stronami.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni od daty otrzymania towaru lub wykonania usługi. Ale jeżeli jest to określone w umowie, termin może przekroczyć 30 dni, nie przekraczając 60 dni od dnia wystawienia faktury (lub 45 dni na koniec miesiąca).

Okres płatności uzgodniony w umowie

W umowach między kontrahentami okres płatności jest przedmiotem negocjacji i termin płatności powinien figurować na fakturze.

Okresy płatności, które mogą figurować na fakturze to:

  • Zapłata gotówką: Klient jest zobowiązany do zapłaty za dostawę towaru lub wykonanie usługi w dniu dostawy lub realizacji,
  • Zapłata w dniu otrzymania towaru, usługi: w okresie co najmniej jednego tygodnia (okres ten bierze pod uwagę czas dostarczenia faktury),
  • Płatność w terminie maksimum 30 dni od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi (w przypadku braku określenia w umowie czasu płatności zobowiązania)
  • Płatności zgodnie z wcześniej ustalonymi w umowie (pomiędzy stronami) warunkami: warunki zawarte w umowie mogą przedłużyć ten okres do 60 dni od daty wystawienia faktury lub, o ile nie są one wymienione w umowie na koniec miesiąca, po upływie 45 dni.

Wybór pomiędzy 60 dni kalendarzowych (od daty do daty) lub 45 dni końca miesiąca należy do kontrahentów  i warunków zawartych umowie.

Warunki, sposób i termin płatności muszą być określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w umowie.

W przypadku płatności zobowiązań po upływie 45 dni od końca miesiąca, istnieją dwa sposoby obliczania terminu płatności:

Pierwszy sposób – Należy dodać 45 dni do końca miesiąca, w którym wystawiona była faktura (np. fakturę z dnia 2 stycznia należy zapłacić do dnia 17 marca)

Drugi sposób – Należy dodać 45 dni od daty wystawienia faktury i limit płatności obowiązuje na koniec miesiąca, w którym  wygasną te 45 dni (np. faktura z dnia 2 stycznia winna być zapłacona przed 28 lub 29 lutego).

Obowiązek zapłaty Faktur okresowych (lub podsumowywujących) występuje najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia jej wystawienia.

Uważany jest za nadużycie przypadek, gdy dłużnik wymaga od dostawcy opóźnienie wystawienia faktury, w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego.

Jeśli w umowie zawarta jest procedura przyjęcia lub kontroli towarów, ustalana zgodnie z praktykami stosowanymi w danym sektorze (w danej branży) oraz zwyczajami handlowymi, obowiązek zapłaty faktur nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania towaru lub świadczenie usługi.

W przypadku dostaw do krajów zamorskich, termin zapłaty biegnie od dnia odprawy celnej w porcie przeznaczenia.

W przypadku gdy towary są udostępnione nabywcy lub jego przedstawicielowi we Francji, termin płatności liczony jest od 21 dnia następującego po dacie niniejszego udostępnienia towaru, lub od dnia odprawy celnej, jeżeli ta ostatnia jest wcześniejsza.

Uwaga:

Przekroczenie obowiązującej daty zapłaty zobowiązań i brak wzmianki dotyczącej kar za opóźnienia w płatnościach podlega karze administracyjnej w wysokości 75.000 € dla osób fizycznych i 2 mln € dla osób prawnych (przedsiębiorstw).

Specyficzny termin płatności za zakupy zwolnione od podatku VAT

Zapłaty za zakupy towarów i usług zwolnionych od podatku VAT, które są dostarczane poza terytorium UE mogą być dokonywane w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury.
Również w tym przypadku umowa sprzedaży winna zawierać określnie tego okresu zapłaty.

Kary za opóźnienia

Ogólne Warunki Sprzedaży winne również określać sposób naliczania odsetek karnych w przypadku opóźnienia w płatności (jeśli płatność jest dokonywana po dacie wskazanej na fakturze).
Oprocentowanie określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży równa się zazwyczaj kwartalnej stopie refinansowania lub Refi, Centralnego Banku Europejskiego (EBC) z dnia 1 stycznia lub 1 lipca podwyższonej o 10 punktów: albo 10.00 % (0,00 + 10) dla odsetek karnych liczonych począwszy od 1 lipca 2016 r.
Oprocentowanie to może być niższe, lecz nie może wynosić mniej niż 2,79% (od 1 lipca 2016), co odpowiada trzykrotnej wartości stopy odsetek ustawowych (3 x = 0,93%).
Stopa oprocentowania odsetek karnych może być wyliczana w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej.
Dzienna stopa oprocentowania odsetek karnych jest mnożona przez liczbę dni, które upłynęły między terminem płatności oraz datą dokonania zapłaty (lub datą w której obliczane są odsetki karne, jeśli płatność nie zostanie zrealizowana).
Odsetki karne obliczane są na podstawie niezapłaconego zobowiązania brutto (zawierającego VAT).
Kary są płatne bez konieczności przypomnienia (wezwania do zapłaty). Wysłanie listu poleconego nie jest wymagane do wprowadzenia w życie prawa do naliczania odsetek karnych.
Odsetki karne obliczane są od dnia następującego po dniu rozliczenia figurującego na fakturze lub od 31. dnia następującego po dniu otrzymania towaru lub zakończenia wykonywania usługi.
Odsetki karne nie podlegają podatkowi VAT.

Odszkodowania za koszty poniesione w celu odzyskiwania należności

Ryczałtowa kwota w wysokości 40€ winna jest wierzycielowi, jako zwrot kosztów poniesionych na odzyskiwanie należności, w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w zapłacie.
Ma ona zastosowanie tylko w przypadku prowadzenia działalności podlegającej prawu handlowemu (kodeksowi handlowemu), a zatem nie dotyczy leasingów, ubezpieczeń, etc.
Jednakże odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania mającego na celu zachowanie działalności, reorganizacji lub likwidacji.
Ryczałt ten jest dodatkowym odszkodowaniem i doliczany jest do wcześniej omawianych odsetek karnych, i nie jest wliczony do podstawy obliczania kar.
Nawet jeśli wierzyciel nie jest zobowiązany do zastosowania i pobrania zryczałtowanej kwoty za zwrot kosztów poniesionych na odzyskiwanie należności (jest to w pewnym sensie gest handlowy w stosunku do jego klienta), odszkodowanie to winno figurować w warunkach wszystkich dokumentów umownych (Ogólnych Warunkach Sprzedaży, na fakturach,…).
Jeżeli faktycznie poniesione koszty związane z odzyskaniem należności są wyższe niż kwota ryczałtu, zwłaszcza w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej, dodatkowe odszkodowanie, oparte na udokumentowanych kosztach, może być wymagane.
Tak jak w przypadku odsetek karnych, odszkodowania jest wymagalne dzień po terminie płatności i nie podlega opodatkowaniu VAT.
Odszkodowanie jest wymagalne w całości nawet w przypadku częściowej zapłaty faktury w terminie i niezależnie od czasu opóźnienia płatności (nie jest należne za każdy dzień zwłoki).

Należy pamiętać że:

Odszkodowanie dotyczy każdej faktury zapłaconej z opóźnieniem, a nie wszystkich faktur razem.
Czyli, za każdą fakturę zapłaconą z opóźnieniem należy się odszkodowanie w wysokości 40€.
Podstawa prawna
• Kodeks handlowy: Artykuł L441-6 – Grzywny – Kary pieniężne
• Kodeks handlowy: Artykuł L465-2 – Sankcje
• Ordynacja podatkowa: art 275 – Termin płatności zakupów zwolnionych z VAT
• Dekret z dnia 24 czerwca 2016 r dotyczący określenia wysokości odsetek karnych

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel . +33 616 51 75 48