Obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT we Francji

Obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT we Francji

Artykuł wprowadzono: 14 grudnia 2017
Poniżej przedstawione zostały obowiązki związane z rejestracją dla potrzeb VAT, jak również wymogi dotyczące sporządzania deklaracji, prowadzenia rachunkowości, respektowania formalizmu narzuconego przez prawodawstwo francuskie – obowiązujące podatników posiadających siedzibę w kraju Unii Europejskiej.

1. Zasada

Artykuł 289 A francuskiego kodeksu podatkowego (Code Général des Impôts – CGI) przewiduje, że jedynie osoby niemające siedziby w Unii Europejskiej, które dokonują transakcji podlegających opodatkowaniu VAT we Francji lub które są zobowiązane do składania deklaracji we Francji, powinny akredytować (zadeklarować) w Dyrekcji Generalnej Finansów Publicznych (Direction générale des finances publiques) przedstawiciela posiadającego siedzibę we Francji, który zobowiąże się do wykonania wszelkich formalności dotyczących danej osoby, a w przypadku wystąpienia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, zapłacenia tego podatku VAT w imieniu danej osoby.

Z powyższego artykułu wynika, że podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i nieposiadający siedziby we Francji nie mają obowiązku ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego we Francji.

Są natomiast zobowiązani do zarejestrowania się we Francji dla potrzeb VAT, deklarowania transakcji zrealizowanych na terytorium Francji a podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, i jeśli wystąpi taka konieczność, zapłacenia podatku bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Finansów Publicznych (Direction générale des finances publiques – DGFiP).

2. Możliwość wyznaczenia pełnomocnika we Francji

Tym niemniej, podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą powołać pełnomocnika odpowiedzialnego za wypełnianie w całości lub w części formalności związanych ze składaniem deklaracjami i dokonywanie w ich imieniu płatności wynikających ze złożonych deklaracji.

W odróżnieniu od przedstawiciela podatkowego, pełnomocnik ten wykonuje wszelkie czynności, za które odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo, i na którym ciąży cała odpowiedzialność za zapłacenie podatku.

W związku z tym, w przypadku niewypełnienia lub częściowego wypełnienia formalności dotyczących deklaracji i braku dokonania płatności podatku VAT, do których pełnomocnik został wyznaczony, to właśnie podatnik posiadający siedzibę w innym państwie członkowskim, który udzielił pełnomocnictwa jest odpowiedzialny za niewykonanie formalności i obowiązków podatkowych. Jest on również odpowiedzialny w przypadku braku zwrotu przez pełnomocnika nadpłaty podatku VAT.

To właśnie podatnik mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, który wyznaczył przedstawiciela, zobowiązany jest do wysłania oryginału pełnomocnictwa do właściwego Urzędu Skarbowego (service des Impôts des Entreprises).

Pełnomocnictwo to winne być sporządzone w języku francuskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaakceptowane przez przedstawiciela.

Pełnomocnictwo to winno, obowiązkowo zawierać następujące informacje.

 • Nazwę, adres i numer SIRET podatnika posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej udzielającego pełnomocnictwo, nazwisko, imię i funkcje wykonywane w firmie, osoby, która udziela pełnomocnictwo;
 • Nazwę, adres i numer SIRET przedstawiciela oraz nazwisko, imię i funkcje wykonywane w firmie, osoby, która otrzymuje pełnomocnictwo;
 • Wyłączny charakter pełnomocnictwa;
 • Okres ważności pełnomocnictwa;
 • Formalności, do których wykonania jest uprawniony przedstawiciel [Poniżej przedstawiona jest przykładowa i nie kompletna lista czynności, które może wykonywać przedstawiciel – (szczegóły w BOI-LETTRE- 000215)]:
 • Wypełnić formalności i podpisać deklaracje dotyczące rejestracji firmy we Francji;
 • Wykonywać obowiązki księgowe (wystawianie faktur, prowadzenie rachunkowości);
 • Reprezentować firmę we francuskich urzędach skarbowych i administracji, a w szczególności podpisywanie, wysyłanie i odbieranie korespondencji, wniosków o przesłanie dodatkowych informacji i deklaracji;
 • Wysyłać, składać, podpisywać deklaracje dotyczące podatku VAT (wskazać nr deklaracji, którą może podpisywać pełnomocnik) i zapłać podatek VAT oraz inne podatki;
 • Przesyłać, składać i podpisywać Deklarację wymiany towarów do instytucji podatkowych (Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI);
 • Składać w imieniu przedsiębiorstwa wspólnotowego wniosek o zwrot nieodzyskanego kredytu VAT i, w stosownych przypadkach, pobiera jego zwrot (w tym celu należy podać rachunek bankowy);
 • Podejmować roszczenia sporne w stosunku administracji;
 • Reprezentować firmę w przypadku kontroli;
 • Przekazywać dane bankowe (adres instytucji bankowej i numer rachunku) podatnika wspólnotowego (nazwisko i nazwa firmy) lub w stosownych przypadkach, przedstawiciela.

W przedmiocie możliwości powołania pełnomocnika ad hoc do celów podatników wspólnotowych dokonujących wyłącznie transakcji, o których mowa w 1 II art. 277 A ogólnego kodeksu podatkowego lub art. 291 § 4 ust. 1 ogólnego kodeksu podatkowego, zob. III § 240.

3.  Zwolnienie z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT

Zgodnie z postanowieniami art. II art. 95 załącznika III do CGI. I w celu uproszczenia procedur, podatnicy, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i którzy dokonują we Francji wyłącznie transakcji zwolnionych od podatku VAT, o których mowa w art. 277A I ogólnego kodeksu podatkowego, nie mają obowiązku do rejestrowania się we Francji dla potrzeb VAT ani składania jakichkolwiek deklaracji.

4. Formalności i miejsce identyfikacji

4.1. Miejsce identyfikacji

Zgodnie z Artykułem 286b CGI – Ogólnego Kodeksu Podatkowego, do rejestracji dla potrzeb VAT zobowiązany jest każdy podatnik, który dokonuje dostaw towarów lub usług uprawniających go do odliczenia podatku VAT, innych niż dostawy towarów i usługi, za które do zapłacenia podatku VAT zobowiązany jest zamawiający.

Podatnicy posiadający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dokonują formalności związanych z rejestracją w Dyrekcji ds. Rezydentów Zagranicznych (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux – DRESG), Departamentu ds. Podatku Przedsiębiorstw Zagranicznych (Service des Impôts des Entreprises Etrangères – SIEE).

4.2. Formalności związane z rejestracją dla potrzeb VAT

Formalności związane z rejestracją są bezpłatne.

Departamentu ds. Podatku Przedsiębiorstw Zagranicznych (Service des Impôts des Entreprises Etrangères – SIEE) udostępnia podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i nieposiadających stałej placówki na terytorium Francji, lub ich przedstawicielom do formularza niezbędny do dokonania tej rejestracji.

Formularz ten zawiera następujące informacje:

 • adres siedziby spółki oraz adres, na który należy przesłać formularze dotyczące deklaracji podatku VAT. Jeżeli wyznaczono przedstawiciela, adres przedstawiciela powinien być wskazany w polu przewidzianym do tego celu;
 • główna działalność jaką spółka będzie prowadziła we Francji, która pozwala na nadanie jej numeru identyfikacyjnego we Francji (numer SIREN);
 • rodzaj działalności prowadzonej we Francji (stała, sezonowa działalność itp.);
 • adres prowadzenia rachunkowości we Francji lub w państwie członkowskim siedziby przedsiębiorstwa;
 • szczegółowe dane urzędu skarbowego, w państwie członkowskim, któremu podlega przedsiębiorstwo.

W momencie wypełniania formalności związanych z rejestracją dla potrzeb VAT, do niniejszego formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • w przypadku indywidualnych podmiotów osobowych: dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (kopia ważnego krajowego dowodu osobistego (recto/verso lub kopia ważnego paszportu lub świadectwo urodzenia wraz z dowodem osobisty). Dokumenty te winne być przetłumaczone poświadczone przez osobę składającą wniosek. (Nie ma obowiązku przedstawienia tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego).
 • w przypadku osób prawnych: kopię umowy spółki lub innych aktów prawnych potwierdzających założenie spółki wraz z tłumaczeniem;
 • dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich formy prawnej:
 • kopię zaświadczenia o rejestracji w rejestrze handlowym (KRS) lub podobnym rejestrze kraju pochodzenia;
 • oryginał zaświadczenia o rejestracji dla potrzeb podatku VAT w kraju, w którym spółka ma zarejestrowaną siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności, w którym figuruje wewnątrzwspólnotowy numer VAT i numer identyfikacji podatkowej przypisany przedsiębiorstwu wspólnotowemu w Państwie członkowskim, z wyjątkiem podmiotów posiadających wewnątrzwspólnotowy numer VAT figurujący w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VIES-VAT Information Exchange System) zautomatyzowanym systemie wymiany informacji VAT, ustanowionym przez Komisję Europejską.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć przy składaniu wniosku o rejestrację. W przeciwnym razie, przedsiębiorstwu mającemu siedzibę na terytorium Unii Europejskie, które nie ma siedziby we Francji, wniosek o rejestrację może być odrzucony.

Należy pamiętać, że podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej muszą być w stanie, w chwili składania wniosku o rejestracje, dla potrzeb VAT, jak również już po rejestracji, przedstawić na prośbę administracji francuskiej, dokumentacje i udowodnić, zamiar dokonywania/przeprowadzania transakcji podlegających we Francji opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po rejestracji podatnicy otrzymają:

 • Pismo informujące o dopełnieniu formalności i wraz z wewnątrzwspólnotowym numerem VAT we Francji;
 • Formularze deklaracji podatku VAT i innych podatków pochodnych.

W przypadku zaprzestania działalności, zmiany nazwy firmy, adresu siedziby głównej lub adresu do korespondencji zarówno we Francji, jak i w innym państwie członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa, podatnicy wspólnotowi są zobowiązani do bezzwłocznego informowania urządu skarboweg, do którego należą.

To samo dotyczy zmiany pełnomocnictwa lub modyfikacji jednego z jego warunków.

5. Sprawozdawczość i obowiązki płatnicze

Podatnicy mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, którzy podlegają obowiązkowi VAT we Francji lub są zobowiązani do składania deklaracji, podlegają zgodnie z przepisami określonym w art. 286 CGI obowiązkowi prowadzenia rachunkowości i przestrzegania zasad dotyczących wystawiania faktur, określonych w art. 289 CGI i art. 289 bis CGI.

Przedsiębiorstwa są zobowiązane deklarować i płacić podatek VAT oraz w sposób określony w art. 287 CGI (francuskiego kodeksu podatkowego).

Częstotliwość składania deklaracji VAT zależy od specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa:

 • jeżeli działalność ma charakter stały, deklarację należy składać co miesiąc lub, w zależności od przypadku, co kwartał, jeżeli przedsiębiorstwo otrzymało upoważnienie do złożenia oświadczenia zgodnie z tą ostatnią częstotliwością;
 • jeżeli działalność jest sezonowa lub wyjątkowa, deklaracja jest składana w odniesieniu do miesiąca, w którym dokonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.

Dla podatników mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, termin, w którym podatnicy są zobowiązani do przekazania lub przesłania do urzędu podatkowego deklaracji podatku VAT, wraz z jego płatnością, ustalany jest w art. 39 e. 1 ° załącznika IV do CGI.

W celu określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w euro dla transakcji zafakturowanych w walutach obcych, należy zastosować stawkę, o której mowa w ust. 1 bis artykułu 266 francuskiego kodeksu podatkowego.

Kurs wymiany, który należy zastosować, to ostatni kurs opublikowany przez Europejski Bank Centralny w dniu, w którym występuje obowiązek zapłaty podatku VAT.

6. Miejsce składania deklaracji i płatności podatku

Zgodnie z art. 95 załącznika III do CGI wszyscy podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i zarejestrowani dla celów podatku VAT we Francji, zobowiązani są składać deklaracje VAT do urzędu skarbowego. Dla przedsiębiorstw zagranicznych, (SIEE – Service des Impôts des Entreprises Etrangères de la Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux – DRESG).

Artykuł I art. 95 załącznika III do CGI przewiduje specjalne zasady

dla podatników wspólnotowych, którzy nie mają siedziby we Francji, ale którzy posiadają budynki we Francji, których czynsze podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i którzy nie dokonują innych transakcji, za które byliby zobowiązani do zapłaty podatku we Francji.

Zasady te omówione są w BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 w I-B-2 § 70.

7. Pozostałe formalności związane z podatkiem VAT

7.1. Wnioski o zwrot podatku VAT

Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym może, zgodnie z warunkami określonymi w art. 271 IV CGI i od art. 242-0 A załącznika II CGI, do art. 242-0 K załącznika II do CGI, być zwrócony podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i którzy dokonują transakcji podlegających opodatkowaniu VAT we Francji.

Zgodnie z aneksem II, artykułu 242-0 C – CGI) zrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym możliwy jest, na koniec każdego roku kalendarzowego. Kwota zwrotu powinna być nie niższa niż 150 euro. Jednakże podatnicy mogą składać miesięczne lub kwartalne wnioski o zwrot podatku VAT pod warunkiem, że całkowita kwota zwrotu, o jaki wnioskuje wnioskodawca, wynosi co najmniej 760 euro.

Wnioski o zwrot podatku VAT sporządzany jest na formularzu nr 3519-SD (CERFA 11 255) przez podatnika lub jego przedstawiciela.

Formularz 3519-SD dostępny jest na stronie internetowej www.impots.gouv.fr pod nagłówkiem „Wyszukiwanie formularzy” (www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires »).

Do wniosku o zwrot podatku VAT należy dołączyć zestawienie faktur zakupu, zawierające w szczególności informacje dotyczące dostawcy oraz datę płatności w przypadku świadczenia usług.

7.2. Zakupy franczyzowe

Podatnicy mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, podlegający podatkowi VAT lub obowiązkowi do składania deklaracji VAT, są upoważnieni, zgodnie ze procedurami określonymi w art. 275 kodeksu podatkowego, do otrzymywania lub importowania towarów bez podatku VAT, które zgodnie z art. 262 ter I CGI zamierzają dostarczyć do miejsca znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 258 A ogólnego kodeksu podatkowego. Należy pamiętać, że usługi związane z tymi towarami, zwolnione są od podatku VAT w granicach kwoty kosztów dostaw, które zostały dokonane w danym okresie w roku poprzednim i które dotyczą towarów podlegających podatkowi.

Procedura zakupów franczyzowych opisana jest w BOI-TVA-CHAMP-30-30-50.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA

Expert-Comptable – Commissaire aux comptes

Tel . +33 616 51 75 48