×

Deklaracja podatku dochodowego we Francji

Artykuł wprowadzono: 6 maja 2017
 1. Rezydencja podatkowa: Co należy wiedzieć

Jeśli podatnik wykonuje działalność we Francji i za granicą (np. w Polsce), i ma otwarte konta bankowe zarówno we Francji jak i za granicą (np. w Polsce), ważne jest zrozumienie pojęcia rezydencji podatkowej, ponieważ ta właśnie definicja decyduje o obowiązkach podatkowych podatnika.

Podatnik płaci podatki w miejscu zamieszkania

Jest to najprostszy sposób, który wyjaśnia, że rezydencja podatkowa, czyli kraj w którym podatnik powinien płacić podatki, znajduje się w kraju jego zamieszkania.Przelanie większości własnej fortuny na rachunek bankowy za granicą nie zmienia zobowiązań podatkowych (to znaczy obowiązku zapłacenia podatku i wysokości kwoty podatku jaką należy zapłacić).

Odpowiednie przepisy zostały wdrożone i pojęcie „Rezydencji podatkowej” jest aktualnie standardem międzynarodowym.

Obecnie, prawie na całym świecie rezydenci poszczególnych krajów (obywatele lub nie) są opodatkowani od wszystkich ich dochodów jakie uzyskali na całym świecie.

Definicja rezydencji podatkowej

Rezydencja podatkowa jest pojęciem zupełnie różnym od narodowości danej osoby, czy miejsca zamieszkania danej osoby.

Zazwyczaj uważa się, że wystarczy po prostu przebywać we Francji więcej niż 183 dni w roku, aby być francuskim rezydentem podatkowym. Ale niestety, to nie jest takie proste!

To Artykuł 4 B Kodeksu Podatkowego, który definiuje pojęcie rezydencji podatkowej.

Nie jest ważne czy dana osoba jest obywatelem francuskim czy obcokrajowcem, jest ona uważana za rezydenta podatkowego we Francji, jeśli spełni co najmniej jeden z niżej podanych warunków

 1. Osoba (i jej rodzina) zamieszkuje we Francji, jeżeli Francja jest jej miejscem stałego pobytu. Wystarczy mieszkać we Francji ponad 183 dni (nawet w hotelu), aby spełnić ten pierwszy warunek.
 2. we Francji wykonywana jest działalności zawodowa, osoba zatrudniona jest w firmie na podstawie umowy o pracę lub pracuje jako przedsiębiorca, chyba, że można uzasadnić, że działalność prowadzona we Francji jest wykonywana sporadycznie.
 3. większość dochodów pochodzi głównie z francuskich źródeł: centrum interesów życiowych znajduje się we Francji

Spełnianie jednego z wyżej wymienionych kryteriów wystarcza, aby określić, czy rezydencja podatkowa znajduje się we Francji czy też nie. Ale w zależności od sytuacji osobistej może być ona bardziej lub mniej skomplikowana.

Dom rodzinny uważany jest za miejsce, w którym osoba normalnie zamieszkuje, i który jest centrum interesów rodzinnych. Nie bierze się pod uwagę wyjazdów tymczasowych za granicę realizowanych w związku z wykonywaniem zawodu lub wynikających z okoliczności nadzwyczajnych.

Na przykład: jeśli osoba jest rezydentem francuskim i wyjeżdża na kilka miesięcy za granicę, ale jej rodzina pozostaje we Francji, jest ona uważana za posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Francji, nawet jeśli za granicą przebywa dłużej niż we Francji.

Centrum interesów gospodarczych jest kraj:

 • w którym podatnik dokonał główne jego inwestycje, lub
 • gdzie znajduje się siedziba jego firmy, lub
 • z którego osoba zarządza posiadanymi aktywami.

Centrum interesów gospodarczych może być również kraj, w którym osoba wykonuje większość swoich działalności gospodarczych, i w którym uzyskuje większą część swojego dochodu.

Na przykład: jeśli osoba zamieszkuje w kraju, który nie podpisał z Francją porozumienia o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu i uzyskuje dochód z nieruchomości położonej we Francji, znacznie wyższy niż dochód uzyskany w kraju, w którym zamieszkuje na stałe, w tym przypadku krajem rezydencji podatkowej jest Francja, a nie kraj, w którym osoba osiedlona jest na stałe.

W niektórych przypadkach, zgodnie z prawem podatkowym danego kraju, można uznać, że osoba posiada rezydencję podatkową w dwóch krajach.

Rezydencja podatkowa dotyczy również przedsiębiorstw

Aby ustalić, czy dane przedsiębiorstwo jest rezydentem podatkowym we Francji, urząd skarbowy weźmie pod uwagę przede wszystkim miejsce (kraj), w którym podejmowane są decyzje, co jest często równoznaczne z odpowiedzią na pytanie „Gdzie zamieszkuje osoba zarządzająca firmą (dyrektor firmy)?

W tym przypadku, mówi się o stałej placówce, centrum podejmowania decyzji lub miejscu (państwie), z którego sprawuje się kontrolę nad spółką.

Wszystkie te terminy mają takie samo znaczenie: spółka jest rezydentem podatkowym kraju, z którego jest zarządzana.

Czasami trudno jest określić państwo, które jest rezydencją podatkową.

Jeśli sytuacja podatkowa jest wyjątkowo trudna do określenia, a rezydencja podatkowa może być kwestionowana, to najlepiej jest zadać pytanie organowi skarbowemu danego kraju.

Określając rezydencję podatkową należy przede wszystkim zwrócić uwagę na treść porozumienia podpisanego między rządem Polski i Francji.

Zgodnie z artykułem 4 (Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych) tego porozumienia, w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanego między rządem polskim i francuskim uzgodnione zostało, że cyt.:”

 • uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym osoba ma stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
 • jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;
 • jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem”
 1. Deklaracja Podatku dochodowego w 2017 od przychodów zrealizowanych w 2016

Deklaracja Podatku dochodowego – Przez Internet

Obowiązek składania deklaracji podatkowej przez Internet występuje w momencie kiedy  spełnione są dwa następujące warunki:

 1. w głównym miejscu zamieszkania jest dostęp do Internetu i podatnik jest w stanie dokonać deklaracji podatkowej „online”
 2. dochody podatkowe domowników za rok podatkowy 2015 były wyższe niż 28 000€.

Deklaracja Podatku dochodowego – w Formie papierowej

W 2017 roku można zgłaszać swoje dochody w formie papierowej, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

 • w głównym miejscu zamieszkania nie ma dostępu do Internetu,
 • główne miejsce zamieszkania jest wyposażone w dostęp do Internetu i dochody podatkowe domowników za rok podatkowy 2016 nie przekroczyły 28 000€.,
 • w głównym miejscu zamieszkania jest dostęp do Internetu, ale podatnik nie jest w stanie dokonać deklaracji podatkowej „online”.

Jeśli podatnik nie otrzyma wydruków (Formularzy Deklaracji) drogą pocztową lub składa pierwszą deklarację podatkową, lub zmienił adres, albo nastąpiła w ciągu roku zmiana sytuacji rodzinnej, może on pobrać niezbędne deklaracje od początku maja na stronie internetowej service-public.fr lub www.impots.gouv .com.

Niektóre dochody winne być zadeklarowane w dodatkowych deklaracjach pomocniczych, stanowiących załączniki do deklaracji głównej. Można je również pobrać „online”.

Na przykład : Deklaracja 2047 dotycząca dochodów uzyskany za granicą

Nie ma obowiązku dołączania dowodów księgowych do deklaracji podatkowej przekazywanej w formie papierowej, chyba że są to dokumenty przygotowywane przez podatnika (np. szczegółowa lista kosztów rzeczywistych wykazanych w deklaracji).

Jednakże, należy pamiętać o przechowywaniu dokumentacji podatkowej przez co najmniej 3 lata i przedstawieniu jej w przypadku zażądania ich przez kontrolę skarbową.Kiedy należy złożyć deklarację podatkową ?

Termin zależy od tego, czy deklaracja składana jest w formie papierowej czy przez Internet.

Deklaracja składana przez Internet

Terminy składania deklaracji on-line (przez Internet) w zależności od miejsca zamieszkania podatnika

Departamenty

Termin składania deklaracji przez Internet

Departamenty nr 01 do 19

Czwartek 23 maja 2017 do północy

Departamenty nr 20 do 49 (w tym 2 departamenty Korsyki)

Czwartek 30 maja 2017 do północy

Departamenty nr 50 do 974/976

Czwartek 6 czerwca 2017 do północy

Nierezydenci

Czwartek 23 maja 2017 do północy

Deklaracja składana w formie papierowej

Ostateczną datą składania deklaracji jest środa, 17 maja 2017.

Deklaracja składana jest do Urzędu Skarbowego (Centre des Finances Publiques), odpowiadającego miejscu zamieszkania podatnika, a którego adres znajduje się na pierwszej stronie deklaracji przesłanej podatnikowi pocztą przez Urząd Skarbowi, w okresie od połowy kwietnia do początku maja.

Progi podatkowe

Progi podatku dochodowego służą do obliczenia kwoty podatku brutto. Podstawa opodatkowania dochodu składa się z 5 progów oraz odsetek podatkowych dla każdego z progów podatkowych.

Progi podatkowe 2017

Stawki podatkowe poniżej są stosowane do jednego udziału ilorazu rodzinnego.

Próg

Przychód podlegający opodatkowaniu

Stawka

1

do 9 710 €

0%

2

od 9 710 € do 26 818 €

14%

3

od 26 818 € do 71 898 €

30%

4

od 71 898 € do 152 260 €

41%

5

powyżej 152 260 € 

 45%
 1. Ustalenie podstawy podatku dochodowego

Podatnicy mający dochody ze źródeł francuskich

Przychody, które nie są ujęte w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – (PDOF)

Są to przychody ze źródeł francuskich zwolnione z podatku na podstawie specyficznego przepisu, i te, od których podatek jest pobrany u źródła.

 1. Dochód zwolniony od opodatkowania

Niektóre zwolnienia dotyczą zarówno osób zamieszkałych we Francji, jak i tych, które mieszkają poza Francją. Z innych zwolnień mogą korzystać tylko nierezydenci lub tylko niektórzy nierezydenci. 

Dotyczą one między innymi:

 • zysków zrealizowanych na transakcjach dotyczących papierów  wartościowych, o których mowa w artykule 244 bis C kodeksu podatkowego (CGI) (BOI-RPPM-PVBMI-30.10.20 w II-A § 20);
 • odsetek od depozytów w obcych dewizach (konta cudzoziemców) otrzymane od instytucji kredytowych mających siedzibę we Francji (CGI ann III, Art 41 duodecies C ..);
 • odsetki od pożyczek, o których mowa w artykule 131 quater CGI, jeżeli zwolnienie od podatku pokrywa opłata przewidziana w artykule III 125 A CGI (BOI-MPFR-RCM-30-10-30-30);
 • sprzedaż produktów lub eksport metali szlachetnych, biżuterii, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które są zwolnione od ryczałtowanego podatku na podstawie 5 sekcji 150 VJ CGI (Boi RPPM-PVBMC-20-10 do C-N-2 § 360 i nast.).
 1. Dochody podlegające pobieraniu podatku u źródła lub opłacie zwalniającej od odprowadzania podatku dochodowego

Należą do nich następujące dochody:

 • Dywidendy i inne przychody wypłacane przez przedsiębiorstwa podlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych, które podlegają pobieraniu podatku u źródła (CGI sztuki 119a 2, CGI, CGI oraz Art 187 Art 115 d ; Boi RPPM-RCM-30-30-10);
 • Produkty inwestycyjne o stałym dochodzie, które podlegają obowiązkowi pobierania podatku, zgodnie z artykułem 125 A CGI i na  warunkach wskazanych w art III. 
 • Niektóre produkty finansowe, które na podstawie 1. artykułu 119 bis CGI (Boi MPFR-RCM-30-10-20-40), podlegają obowiązkowi pobierania podatku u źródła;
 • zyski kapitałowe z papierów wartościowych wynikające ze zbycia inwestycji, praw majątkowych oraz akcji przedsiębiorstw należących z branży inwestycji nienotowanych na giełdzie, które podlegają obowiązkowi pobierania opłaty określonej w art 244 bis CGI (BOI-RFPI-PVINR).
 1. Dochody, które należy uwzględnić w podstawie opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych

Do podstawy opodatkowania należy wliczyć wszystkie dochody pochodzące ze źródeł francuskich i określone w art. 164 B CGI (BOI-IR-DOMIC-10-10) i nieobjęte w IA-1 § 140 do 170.

Dotyczy to przede wszystkim następujących dochodów:

 • dochodów od gruntów;
 • dochodów przedsiębiorstw działających na terytorium Francji (BIC i BA), i z innych niezależnych zawodów i zawodów pokrewnych (BNC);
 • część wynagrodzeń, emerytur i rent, kwoty wypłacone w zamian za usługi artystyczne, jak również część udziałów pracowniczych w firmie, która przekracza próg zastosowania stawki podatku u źródła w wysokości 20% przewidzianej w artykule 182 CGI (Boi IR DOMIC-20.10.20),
 • wszelkie inne dochody podlegające pobraniu podatku u źródła, przewidziane w punkcie 182 B CGI (Boi IR DOMIC-10-20-20-50).

Dochód określa się zgodnie z artykułem 164 A z GTC, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tego samego rodzaju dochodów uzyskanych przez osoby, które mają siedzibę we Francji.

Osoby mające miejsce zamieszkania poza granicami Francji mogą, na tych samych warunkach, jak osoby mieszkające we Francji, odliczyć od zysków lub przychodów pochodzących ze źródeł francuskich straty pochodzące również ze źródeł francuskich.

Przypadek szczególny: małżonkowie i partnerzy, (PACS) opodatkowani wspólnie, którzy mieszkają zarówno we Francji jak i poza Francją.

W tej sytuacji, wskazania z punktu II-A-2, § 180 do 220 stosuje się do dochodów francuskich współmałżonka lub partnera  zamieszkującego poza granicami Francji, i dolicza się je do wspólnego opodatkowania we Francji.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA

Expert-Comptable – Commissaire aux comptes

Tel . +33 616 51 75 48