Oferta pracy – Praca w sekretariacie polskiej szkoły

Data publikacji: 10-01-2018 04:25

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Paryż

Telefon:

Dodane przez: dfd

Cena:

Wyświetlono: 2 502 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku  REFERENT/SPECJALISTA  od 01.04.2018 r.+

Data ukazania się ogłoszenia: 10 stycznia 2018 roku

Wymiar etatu: 1 etat (40 godz. tygodniowo) praca we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty.

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa.
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 3. a) SPK przy Ambasadzie RP wParyżu, 11-15 rue Lamande 75017 Paryż
 4. b) stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
 5. c) bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.
 6. Zatrudnienie na czas określony
 7. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących  nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. 2017, poz. 770)

Okres zatrudnienia: okres próbny od 1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018 r., z możliwością zatrudnienia na kolejny okres po pozytywnej ocenie okresu próbnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie dokumentacji SPK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych, sporządzanieokresowych sprawozdań finansowych, analizowanie i projektowanie budżetu SPK,
 3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 4. Załatwianie spraw w zakresie finansowym,
 5. Obsługa bankowa szkoły (także elektroniczna),
 6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 7. Prowadzenie teczek osobowych nauczycieli,
 8. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem zapisów i ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej)
 9. Właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także archiwizacja,
 10. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno – biurowych na wniosek kierownika, nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
 11. Wprowadzanie danych statystycznych szkoły.
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w SPK.

 Wymagania niezbędne:

1) kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – Dz. U. 2017 , poz 770)

2) preferowane wykształcenie wyższe,

3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

4) oświadczenie o niekaralności,

5) biegła umiejętność obsługi komputera,

6) znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań,

7) dobra znajomość jęz. francuskiego w mowie i piśmie,

8) obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

1) wiedza z zakresu polskiego prawa administracyjnego i oświatowego,

2) komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

3) biegła, znajomość programu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Power Point oraz internetu,

4) umiejętność redagowania pism urzędowych, sprawozdań, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów także
w formie elektronicznej.

5) umiejętność obsługi urządzeń wielofunkcyjnych, skanowania dokumentów,przesyłania dokumentów
w formie elektronicznej, obsługi poczty e-mail.

6) dyspozycyjność czasowa

7) zamieszkanie w Paryżu lub najbliższej okolicy

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) oświadczenie o stanie zdrowia,

6) oświadczenie o niekaralności,

Wszystkie (kompletne dokumenty) należy przesłac skanem na adres mailowy paryz@orpeg.pl z dopiskiem „konkurs na stanowisko referent/specjalista” lub pocztą tradycyjną  na adres Ecole polonaise 11-15 rue Lamande 75017 Paris,  wysłane do dnia 31 stycznia 2018r.

Po ww. terminie Kierownik SPK telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert spełniających wszystkie kryteria  na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje dodatkowe:

1) Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2) Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 poz. 922)

3)  Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

4) Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do wykonania badań lekarskich.

5) Oferty złożone po terminie (decyduje data przesłania maila) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone.

6) Oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

 Paryż, 10 stycznia 2018                                Konrad Leszczyński kierownik


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie