◊ Szkolnictwo we Francji (nauczanie i organizacja) pozostaje pod ścisłą kontrolą
państwa.
◊ Francja zapewnia obywatelom swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną
i prywatną.
◊ Szkolnictwo państwowe we Francji jest obowiązkowe, świeckie, bezpłatne,
jednolite i neutralne pod względem politycznym i ideowym.
◊ Dzieci w wieku od 6 do 16 lat podlegają we Francji obowiązkowi szkolnemu.


Na czym polega odpowiedzialność rodziców w systemie nauczania?

◊ Rodzice przybywający do Francji z dziećmi powinni je zapisać do szkoły francuskiej.
◊ Za realizację obowiązku szkolnego odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci.
◊ Niewywiązywanie się z realizacji obowiązku szkolnego jest zagrożone karą
grzywny w wysokości 7500 € lub karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy.
◊ Kontrola realizacji obowiązku szkolnego jest prowadzona na bieżąco przez
merostwa we współpracy z inspektorem akademickim (inspecteur d’acadé-
mie).


Jakie są formy realizowania obowiązku szkolnego we Francji?

Rodzice mogą wybrać formę realizowania obowiązku szkolnego swojego dziecka
poprzez:
◊ zapisanie dziecka do szkoły publicznej bądź prywatnej,
◊ zapewnienie dziecku tak zwanego nauczania „na odległość”, stworzonego
przede wszystkim dla dzieci, które na przykład z powodów zdrowotnych nie
mogą uczęszczać do szkoły,
◊ podjęcie decyzji o zapewnieniu dziecku nauczania w domu przez jednego
z rodziców lub osobę do tego wyznaczoną. Rodzice zobowiązani są wówczas
do złożenia wymaganej deklaracji w merostwie i wobec inspektora akademickiego (l’inspecteur d’academie), właściwego ze względu na ich miejsce
zamieszkania we Francji. Deklaracja jest ważna przez dany rok szkolny
i w przypadku przedłużenia takiej formy nauczania dziecka, rodzice powinni
ją składać każdorazowo, przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Jak zapisać dziecko do szkoły francuskiej?

◊ Zapisy do szkoły prowadzone są przez merostwo oraz wybraną przez rodziców szkołę.
◊ Przy zapisie dziecka, merostwo sugeruje rodzicom szkołę rejonową najbliższą
miejsca ich zamieszkania, ale rodzice mogą wybrać inną placówkę – publiczną lub prywatną.
◊ Rodzice zobowiązani są przedstawić zarówno w merostwie jak i w szkole dokumenty takie jak: akt urodzenia dziecka, dokumenty tożsamości rodziców,
poświadczenie faktu zamieszkiwania w danej dzielnicy lub mieście, książeczkę zdrowia i kartę szczepień dziecka.
◊ Potwierdzeniem dokonania zapisu dziecka do wybranej szkoły jest wydane
przez merostwo zaświadczenie.
◊ W celu ostatecznego zapisu dziecka do szkoły, rodzice muszą spotkać się z dyrektorem wskazanej przez merostwo lub wybranej przez siebie szkoły podstawowej, przedstawić wydany im w merostwie dokument i dostarczyć wymagane zazwyczaj już tylko przez szkołę dodatkowe dokumenty, na przykład świadectwa.

Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji-wersja-2.jpg