UWAGA! 19 lutego 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. Ustaw nr 8, poz. 51, z dnia 19 stycznia 2010 r.)

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych Konsulat Generalny RP w Lyonie wydaje paszporty biometryczne oraz paszporty tymczasowe. Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu zagranicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.
Paszport biometryczny

W paszportach biometrycznych umieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (wizerunek twarzy i odciski palców) oraz numer ewidencyjny PESEL. Dotychczas wydane paszporty zachowują ważność do upływu terminu w nich wskazanego. Nie przedłuża się ważności dokumentów paszportowych. Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przy składaniu wniosku o paszport biometryczny wymagana jest obecność osoby, dla której jest on wydawany. Numer ewidencyjny PESEL, niezbędny do wystawienia paszportu biometrycznego, może zostać nadany za pośrednictwem Konsulatu na podstawie polskiego aktu urodzenia, bądź polskiego aktu małżeństwa. Paszport biometryczny dla osoby małoletniej do 5-go roku życia ważny jest 12 miesięcy, dla osoby małoletniej od 5-go do 13-go roku życia ważny jest 5 lat; dla osób powyżej 13-go roku życia - ważny jest 10 lat.
Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydaje się:
 • osobom małoletnim, które nie ukończyły 5 lat;
 • osobom przebywającym zagranicą na czas oczekiwania na wydanie paszportu biometrycznego;
 • osobom przebywającym czasowo zagranicą - na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym zagranicą w udokumentowanych nagłych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

Osoby małoletnie do 5-go roku życia
 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (tymczasowego bądź biometrycznego) osobie małoletniej do 5-go roku życia składają rodzice lub ustanowieni przez Sąd opiekunowie albo jeden z rodziców, lub ustanowionych przez Sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez Sąd opiekuna. Zgoda powinna zawierać poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy lub przez notariusza.
 • Przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy (ważny 12 miesięcy) nie jest wymagana obecność osoby małoletniej.
 • Przy składaniu wniosku o paszport biometryczny (ważny 12 miesięcy) wymagana jestobecność osoby małoletniej.
Dokumenty wymagane do paszportu tymczasowego dla osoby małoletniej do 5-go roku życia:
 • Poprzedni paszport, jeśli był wydany (do wglądu i anulowania przy odbiorze nowego);
 • Polski akt urodzenia (w wyjątkowych sytuacjach do pierwszego paszportu tymczasowego można przedstawić francuski acte de naissance - copie intégrale);
 • 1 fotografia (jak w załączniku);
 • 1 wniosek paszportowy z danymi dziecka (dostępny w Konsulacie) podpisany przez rodziców;
 • Pisemna zgoda obojga rodziców (podpisy złożone w obecności konsula, poświadczone przez notariusza, w merostwie bądź w innym organie paszportowym);
 • Karta pobytu jednego z rodziców, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie we Francji.
Dokumenty wymagane do paszportu biometrycznego dla osoby małoletniej do 5-go roku życia:
 • Poprzedni paszport, jeśli był wydany (do wglądu i anulowania przy odbiorze nowego);
 • Polski akt urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • 1 wniosek paszportowy z danymi dziecka (dostępny w Konsulacie) podpisany przez rodziców;
 • Pisemna zgoda obojga rodziców (podpisy złożone w obecności konsula, bądź poświadczone przez notariusza lub w merostwie);
 • Karta pobytu jednego z rodziców, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie we Francji.
Osoby małoletnie powyżej 5-go roku życia
 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego biometrycznego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez Sąd opiekunowie albo jeden z rodziców, lub ustanowionych przez Sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez Sąd opiekuna. Zgoda powinna zawierać poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy lub przez notariusza.
 • Przy składaniu wniosku paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej;
 • Do wystawienia paszportu biometrycznego dla małoletniego powyżej 5-go roku życia konieczne jest posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL.
Dokumenty wymagane do paszportu biometrycznego dla osoby powyżej 5-go roku życia:
 • Poprzedni paszport, jeśli był wydany (do wglądu i anulowania przy odbiorze nowego);
 • Polski akt urodzenia oraz nadany numer ewidencyjny PESEL
 • 1 fotografia (jak w załączniku);
 • 1 wniosek paszportowy z danymi dziecka (dostępny w Konsulacie) podpisany przez rodziców;
 • Pisemna zgoda obojga rodziców (podpisy złożone w obecności konsula, bądź poświadczone przez notariusza lub w merostwie);
 • Karta pobytu jednego z rodziców, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie we Francji;
 • Małoletni po ukończeniu 13-go roku życia w ramce wniosku paszportowego pod fotografią składa podpis osobiście (przed ukończeniem 13-go roku życia podpis nie jest składany). Podpis nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.
Osoby dorosłe
Dokumenty wymagane do paszportu biometrycznego dla osób dorosłych:
 • Poprzedni paszport (do wglądu oraz anulowania przy odbiorze nowego);
 • Karta pobytu, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie we Francji
 • 1 aktualna fotografia, a jeśli osoba ubiega się równocześnie o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny - 2 fotografie;
 • 1 wniosek paszportowy czytelnie wypełniony i podpisany (2 wnioski w przypadku jednoczesnego ubiegania się o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny).
 • Podpis składany w ramce wniosku paszportowego nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.
 • Do złożenia wniosku o paszport biometryczny niezbędne jest posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL.
Inne ważne informacje
 • Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następujeosobiście;
 • W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do Urzędu Konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu;
 • Paszporty wydaje się wyłącznie na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego (wyjątek stanowi pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka). Oznacza to, że osoby posiadające akt urodzenia lub małżeństwa wydany przez urząd zagraniczny, np. francuski, powinny umiejscowić ten akt w polskim urzędzie stanu cywilnego i uzyskać dokument polski;
 • Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu w zamian za utracony paszport składa dodatkowo oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu;
 • W przypadku, gdy aplikuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu (powołując się na posiadanie obywatelstwa polskiego przez oboje lub jedno z rodziców) konieczne jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.
 • W przypadku, gdy osoba wnioskująca o paszport zmieniła dane osobowe (np. w następstwie małżeństwa lub rozwodu), konieczne jest przedstawienie aktualnego polskiego aktu stanu cywilnego, (np. polskiego aktu małżeństwa ze wzmianką o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa, bądź polskiego aktu małżeństwa ze wzmianką o nazwisku noszonym po rozwodzie).
 • Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi do 8 tygodni.
 • Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 2 tygodni.
Cennik opłat paszportowych

 • 106 EU – paszport biometryczny dla osób nie korzystających z ulg wymienionych niżej;
 • 53 EU – paszport biometryczny dla dzieci od 13-go roku życia i osób uczących się oraz studentów do ukończenia 26 lat, emerytów, rencistów, inwalidów oraz małżonków takich osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, kombatantów i innych osób, korzystających z takich samych jak oni uprawnień;
 • 269 EU – paszport biometryczny wydany w miejsce paszportu utraconego z przyczyn zawinionych przez posiadacza (257 EU dla studentów / emerytów / rencistów);
 • 39 EU – paszport tymczasowy;
 • 27 EU – paszport tymczasowy dla dzieci i innych osób korzystających ze zniżek jak wyżej;
 • 15 EU – paszport tymczasowy wydany na czas oczekiwania na paszport biometryczny;
 • 17 EU – paszport tymczasowy wydany dla dzieci do 5 lat;
 • 36 EU – paszport biometryczny 5-letni dla dzieci w wieku 5 – 13 lat;
 • 36 EU – paszport biometryczny na 1 rok dla dzieci do 5 lat;
 • Bezpłatnie – paszport dla osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat.
 • Dodatkowa opłata za paszport tymczasowy wystawiony w trybie pilnym (na wniosek występującego o paszport) wynosi 30 EUR.

UWAGA: Wszystkie akty stanu cywilnego muszą być wydane w Polsce.

Aby uzyskać polski akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa itp.) należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce niżej wymienione dokumentu:
 • francuski akt stanu cywilnego (copie intégrale);
 • jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego (w Polsce) lub przez Konsulat;
 • wniosek o rejestrację aktu w polskim USC.

Na prośbę wnioskodawcy Konsulat może pośredniczyć w umiejscowieniu aktów stanu cywilnego w Polsce. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w dziale prawnym Konsulatu.
Załącznik

W związku z wydawaniem przez organy paszportowe w kraju oraz urzędy konsularne paszportu nowego wzoru, dostosowanego do wymogów aktualnie obowiązujących w państwach Unii Europejskiej i wynikającą z tego zmianą dotychczasowych przepisów, fotografie składane wraz z wnioskami paszportowymi muszą spełniać następujące wymogi:
 • wymiary 3,5 x 4,5 cm;
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • jednolite jasne tło, dobra ostrość;
 • wyraźnie widoczne oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii;
 • bez nakrycia głowy i ciemnych okularów;
 • twarz patrząca na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem i zamkniętymi ustami.
Z uwagi na wymogi dotyczące składanych fotografii zalecane jest wykonywanie ich w zakładach fotograficznych specjalizujących się w wykonywaniu zdjęć paszportowych.
Wchodząca w życie 19 lutego 2010 r. ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. Ustaw nr 8, poz. 51, z dnia 19 stycznia 2010 r.) narzuca

obowiązek wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego

w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL.
Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest zobowiązana wystąpić o jegowymianę niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia:

 • doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego zmianę, albo
 • sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.
Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa wyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywający zagranicą termin ten wynosi 4 miesiące.

(Źródło Polski Konsulat w Lyonie)