REJESTRACJA AKTU URODZENIA DZIECKA
Czy można zarejestrować dziecko, które urodziło się we Francji i ma francuski akt urodzenia, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, za pośrednictwem polskiego konsulatu?
Tak. Rejestracja zagranicznego aktu urodzenia dziecka jest niezbędna między innymi w celu wyrobienia dla dziecka polskiego paszportu.
W celu rejestracji (transkrypcji) francuskiego aktu urodzenia wymagana jest
obecność rodziców w konsulacie.
Dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka:
◊ wypełniony wniosek o transkrypcję (rejestrację) aktu urodzenia adresowany
do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce,
◊ ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (do okazania) oraz ich kopie,
◊ oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (copie integrale d’acte de naissance), który został wystawiony nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy,
◊ jeżeli rodzicami są obywatele polscy w związku małżeńskim – polski akt mał-
żeństwa rodziców wraz z kopią,
◊ jeżeli rodzicami dziecka są obywatele polscy niepozostający w związku mał-
żeńskim – polskie akty urodzenia rodziców wraz z kopiami,
◊ jeżeli rodzicami dziecka są obywatel Polski i obcokrajowiec pozostający
w związku małżeńskim – polski akt małżeństwa (w przypadku jego braku
wymagana jest transkrypcja aktu małżeństwa) wraz z kopią,
◊ jeżeli rodzicami dziecka są obywatel Polski i obcokrajowiec niepozostający
w związku małżeńskim – akty urodzenia rodziców wraz z kopiami. Obywatele
Unii Europejskiej mogą przedstawiać wielojęzyczne akty urodzenia.
Opłata konsularna za transkrypcję – przygotowanie dokumentacji dotyczącej
wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego
oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu wynosi
48 €. Dodatkowo za każde tłumaczenie aktu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €. Do każdego podania o transkrypcję aktu urodzenia dziecka należy dołą-
czyć kopie dokumentów tożsamości rodziców (paszportu lub dowodu osobistego).

U W A G A !

Średni okres oczekiwania na uzyskanie transkrypcji wynosi około 1,5 miesiąca.

PRZYKŁAD
Maja i Marcin są małżeństwem. Pobrali się w Polsce, mają polskie obywatelstwo,
a od 2 lat mieszkają we Francji. Od 2 miesięcy są szczęśliwymi rodzicami Zosi, któ-
ra urodziła się we Francji. Zosia ma francuski akt urodzenia. Rodzice potrzebują
uzyskać polski akt urodzenia dziecka, aby wyrobić paszport dla córeczki. W celu
rejestracji francuskiego aktu urodzenia córki powinni udać się do konsulatu, wypeł-
nić i podpisać wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia. Do podania należy
dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia (copie integrale
d’acte de naissance) Zosi, który został wystawiony nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 12 miesięcy, oraz polski akt małżeństwa Mai i Marcina wraz z jego kopią. Podczas pobytu w konsulacie Maja i Marcin muszą się wylegitymować waż-
nymi dokumentami tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym) i dołączyć
do podania kopie tych dokumentów. Jeśli jedno z rodziców nie może pojawić się
w konsulacie, drugi rodzic może okazać podpisaną przez oboje rodziców i poświadczoną przez notariusza lub mera zgodę na dokonanie transkrypcji aktu urodzenia.

***

Maria i Jean-Luis są małżeństwem. Ślub zawarli w Paryżu, w merostwie. Maria
jest Polką, Jean-Luis Francuzem. Mają 2 synów, którzy urodzili się we Francji.
Aby rodzice mogli uzyskać polskie akty urodzenia synów, muszą najpierw zarejestrować swój związek małżeński w polskim urzędzie stanu cywilnego, a następnie zarejestrować francuskie akty urodzenia synów. Mogą to zrobić za pośrednictwem konsulatu. Maria i Jean-Luis w celu zarejestrowania francuskiego aktu
małżeństwa muszą osobiście wypełnić i podpisać w konsulacie wniosek o transkrypcję francuskiego aktu małżeństwa, dołączając oryginał odpisu zupełnego
francuskiego aktu małżeństwa (copie integrale de l’acte de mariage) wystawiony
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy. Do podania Ania i Jean-Luis
muszą dołączyć swoje akty urodzenia. Jean-Luis może dostarczyć wielojęzyczny
akt urodzenia (acte de naissance plurilingue). Ponadto do zarejestrowania aktów urodzenia synów potrzebne będą oryginały francuskich odpisów zupełnych
aktów urodzenia synów (copies integrales d’actes de naissance), które zostały
wystawione nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy.

***


Zohra, Marokanka i Paweł, Polak nie są małżeństwem. We Francji urodziła im
się córeczka Leila. W celu rejestracji francuskiego aktu urodzenia córki Zohra
i Paweł powinni udać się do konsulatu, wypełnić i podpisać wniosek o dokonanie
transkrypcji aktu urodzenia. Do podania muszą dołączyć oryginał francuskiego
odpisu zupełnego aktu urodzenia Leili (copie integrale d’acte de naissance), który
został wystawiony nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, oraz akty
urodzenia rodziców, polski akt Pawła i marokański Zohry (w języku francuskim).
Podczas pobytu w konsulacie Zohra i Paweł muszą się wylegitymować ważnymi
dokumentami tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym) do podania
dołączają także kopie tych dokumentów.

***

Monika jest panną. Ma polskie obywatelstwo, mieszka we Francji, od 3 miesięcy
jest szczęśliwą mamą Julii, która urodziła się we Francji. Monika w celu zarejestrowania aktu urodzenia Julii w polskich księgach stanu cywilnego, powinna
osobiście, w Konsulacie RP, wypełnić oraz podpisać wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia córki. Ze względu na to, że dane ojca nie są wpisane we
francuskim akcie urodzenia (Julia nie została uznana przez ojca), Monika, wypeł-
niając wniosek o transkrypcję, może wybrać dowolne imię ojca dziecka. Monika
do wniosku o transkrypcję musi dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego
aktu urodzenia (copie integrale d’acte de naissance) Julii, który został wystawiony
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, oraz swój polski odpis zupełny
aktu urodzenia z przypiskami wystawiony nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 miesięcy. Podczas pobytu w konsulacie Monika musi się wylegitymować waż-
nym dokumentem tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym).Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji-wersja-2.jpg