Bibiloteka Polska (plan dojazdu)
6, quai d'Orleans
75004 Paris

Telefon: 01.43.54.35.61